GKRPA    Rewitalizacja    ESP    Z życia gminy    Oświata    Miasto i Gmina    Kultura    Instytucje    Sport i Rekreacja    Gospodarka    Turystyka  
Oświata
AKTUALNOŚCI
2014-09-10 15:20
Uroczystości związane z upamiętnieniem Bohaterów Powstania Styczniowego
2014-09-10 15:19
XIX Wojewódzki Konkurs Poezji im. Stefana Gołębiowskiego
2014-09-09 15:03
Rządowy program dla rodzin wielodzietnych
2014-09-03 09:21
Konferencja inaugurująca projekt: „Internet w każdym zakątku obszaru LGD”
2014-09-03 09:20
Stypendium szkolne na rok 2014/2015
2014-08-28 08:05
POLECAMYStarostwo Powiatowe
w Żurominie


Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

---
Gimnazjum w Bieżuniu
---
Szkoła Podstawowa w Bieżuniu
---
Liceum Ogólnokształące w Bieżuniu
---
Hala Sportowa w Bieżuniu
---
Miasto i Gmina Bieżuń
 

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

---

---

www.zlobki.mpips.gov.pl  
Zaproszenie do składania oferty na usługi Integracji Społecznej

Bieżuń, 21.05.2009 r.
 

Zaproszenie do składania oferty na usługi Integracji Społecznej o wartości nieprzekraczającej 2000 euro, w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich, w trybie procedury specjalnej CPP

 
„Wigilia””
 
  1. Zamawiający zaprasza Państwa jako kwalifikowanego usługodawcę do złożenia oferty mającej na celu rozwój usług integracji społecznej Gminy Bieżuń
  2. Procedura

Zgodnie z §3 pkt. 2 Porozumienia o współpracy przy realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich zawartego pomiędzy Zarządem Województwa, w związku z art. 4 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 Nr 233 poz. 1655) wybór usługodawców odbywać się będzie w oparciu o procedurę CPP ((ang.) Community Participation in Procurement – Udział społeczności w zamówieniach) Banku Światowego opisaną w Podręczniku Realizacji Programu Integracji Społecznej dostępnym pod następującym adresem: http://www.ppwow.gov.pl. Podręcznik zawiera również informacje nt. kosztów kwalifikowanych, podmiotów uprawnionych do świadczenia usług jak również formularze wykorzystywane w realizacji programu.

3.      Zakres zamówienia usługi:

Cel realizowanej usługi – celem jest aktywizacja społeczności lokalnej, zintegrowanie społeczności, organizowanie czasu wolnego, nawiązywanie nowych znajomości, organizowanie spotkań integrujących..

Beneficjenci usługi (odbiorcy) – dzieci, młodzież, osoby starsze oraz rodziny.

Działania w ramach realizacji usługi: 1 dzień

Termin realizacji usługi:  21grudnia 2009 r.

Koszt szacunkowy usługi: 7 000 zł.

4.      Warunki realizacji:

Usługodawca zobowiązuje się do :

·         Zapewnienie wysokiej jakości usług.

·         Ekonomiczności i efektywności świadczonej usługi.

·         Przygotowania festynu rodzinnego.

·         Udokumentowania poniesionych wydatków na realizacje usługi( np. rachunki, faktury).

·         Udokumentowania realizacji usługi ( fotografie itp. ).

·         Promocja usługi na terenie gminy Bieżuń( np. strona internetowa, ogłoszenia na tablicach informacyjnych itp.).

·         Złożenie sprawozdania z realizowanej usługi.

5.      Procedura składania oferty i jej oceny.:

Termin złożenia oferty – do 7 dni od daty otrzymania niniejszego zaproszenia (czyli do 27.05.2009 r. do godz. 15.00). Liczy się data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy Bieżuń. Oferta powinna znajdować się w zamkniętej kopercie oznaczonej nazwą oraz siedzibą oferenta wraz z dopiskiem:” Oferta na realizacje usługi „ Wigilia”.

 Miejsce złożenia oferty – siedziba Urzędu Miasta i Gminy Bieżuń, ul. Warszawska 2 , 09-320 Bieżuń.

       Ocena oferty:

·         Oceny dokonuje Zamawiający wraz /lub Komisja Konkursowa, który został powołany przez Burmistrza Miasta i Gminy Bieżuń Zarządzeniem nr 18/2009 z dnia 4.05.2009 r. w minimalnym składzie 2 osób ( z oceny konkretnej usługi należy wykluczyć osoby związane służbowo bądź prywatnie z usługodawcą oraz bezpośrednio zainteresowane wykonaniem tej usługi).

·         Ocenie oferty podlega prawidłowo wypełniony wniosek oraz przedłożone załączniki a także zgodność z zakresem zamawianych usług i warunkami realizacji.

·         Przewiduje się możliwość wyjaśnień i negocjacji szczegółów umowy z usługodawcą ( jeśli takie negocjacje okażą się niezbędne).

·         Wyniki oceny sporządzone są w formie protokołu i podpisane przez Zamawiającego i/lub Zespół oceniający oferty.

·         O wynikach oceny oferty usługodawca zostanie powiadomiony pisemnie w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia oferty.

·         Ostateczną decyzję dot. złożonej oferty Będzie podpisanie umowy/porozumienia pomiędzy Zamawiającym a Usługodawcą.

 

 Kontakt z Zamawiającym: dodatkowych informacji lub wyjaśnień Zainteresowani proszeni są o skontaktowanie się z

p. Kaniecki Adam, tel 023 657 80 56, fax 023 657 80 39 e-mail umig_biezun@wp.pl

 
   Oferta techniczno-finansowa.doc
 
 
Z poważaniem
Burmistrz Miasta i Gminy Bieżuń
Ewa Łubińska
 
publikacja: Piotr Piotrowski, 2009-05-21 13:51:43
edycja: Piotr Piotrowski, 2009-05-21 13:58:48
Copyright © 2007-2008 by HostNet Waldemar Grabowski admin